Thời khóa biểu số 13, áp dụng từ ngày 18-04-2022 (khối THCS & THPT)